Оферта за спирали тип „гребен“ на кангал

Технопрес ООД предналага на клиентите си специална оферта за спирали тип „гребен“ на кангал:

Размер Зъби Цена
¼ 94000 99. 15 лв
5/16 62000 99. 15 лв
 3/8 44000 99. 15 лв
5/ 8 11000 84. 50 лв
½ 27000 90. 00 лв
9/16 22000 96. 00 лв
¾ 8400 80. 00 лв
7/8 6000 66. 15 лв
7/16 32000 92. 00 лв
1 4500 78. 60 лв

 

Наличните цветове са: бял, черен и сребрист.

Обявените цени са без ДДС.

За поръчки:

Ралица Хорозова – rhorozova@technopress.bg – 0889738833
Емилия Стоянова – estoyanova@technopress.bg – 0888206566

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

„Техно Прес“ ЕООД, в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Техно Прес“ ЕООД, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0595-С01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел информиране за изпълнените дейности по договора, постигнатите цели и очакваните дългосрочни резултати за предприятието.

Събитието ще се състои на 31.05.2018 г., сряда, от 10 часа в производствената база на „Техно Прес“ ЕООД в гр. Асеновград, ул. „Сава Катрафилов“ 19.

На събитието ще бъде представена основната цел на проекта – постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „Техно Прес“ ЕООД чрез подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета за производство. Ще бъде показано и закупеното по проекта оборудване – Универсална сгъвачно-лепачна машина и Автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-3.001-0595-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Техно Прес“ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за избор на изпълнител на бенефициент „ТЕХНО ПРЕС” ЕООД по договор BG16RFOP002-3.001-0595-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Техно Прес“ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Доставка, монтиране и първоначално изпитване на дълготрайни материални активи, по обособени позиции:
Обособена позиция 1. Универсална сгъвачно-лепачна машина – 1бр.
Обособена позиция 2. Автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон – 1бр.

Сесията по отваряне на документите ще се състои на 07.11.2017 г. от 10:00 часа сградата на „ТЕХНО ПРЕС” ЕООД в гр. Асеновград, ул. „Сава Катрафилов“ № 19

Документи за изтегляне:

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Информация за публично събитие

“Техно Прес” ЕООД, в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на енергийната ефективност в “Техно Прес” ЕООД, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0595-С01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел информиране за целите на проекта. Събитието ще се състои на 20.09.2017 г., сряда, от 10 часа в производствената база на “Техно Прес” ЕООД в гр. Асеновград, ул. „Сава Катрафилов“ 19. На събитието ще бъде представена  основната цел на проекта – постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „Техно Прес“ ЕООД чрез подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета за производство. Проект  BG16RFOP002-3.001-0595-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в “Техно Прес” ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-3.001-0595-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Техно Прес“ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договор BG16RFOP002-3.001-0595- C01

„ТЕХНО ПРЕС” ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0595-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Техно Прес“ ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
За повече информация вижте ТУК.

Договор BG16RFOP002-2.001-0330-C01

„ТЕХНО ПРЕС” ЕООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-2.001-0330-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД  чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.”, финансиран по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
За повече информация вижте ТУК.